Home arrow Privacyverklaring
Hoofdmenu
Privacyverklaring
Privacyverklaring van Tandtechnisch Laboratorium Noord Nederland


Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en waarom wij deze gegevens gebruiken. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die iets over u zeggen. Ze zijn te herleiden tot uw persoon.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekeraar
 • Gebitssituatie/kleur tanden
 • Lichtfoto's van gebit en gezicht *
 • Overige gegevens **

* Lichtfoto's van gebit en gezicht
Uw behandelaar kan u naar ons laboratorium verwijzen om de kleur en de vorm van een te maken kroon, brug of prothese te laten bepalen. Deze gegevens gaan mee met het afleveren van het werkstuk en worden niet door ons bewaard.

** Overige gegevens
Een afspraak voor een reparatie of een kleurbepaling wordt genoteerd in een elektronische agenda met naam, behandelaar, tijdstip en reden.

Wij maken gebruik van cameratoezicht in de wachtruimte. Bij binnenkomst wordt u gewezen op het cameratoezicht in ons laboratorium, deze camera beelden worden niet opgenomen.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouders dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@tlnn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Te vervaardigen werkstukken verbinden aan de juiste persoon binnen het laboratorium.
 • Het afhandelen van uw betaling of het versturen van nota's aan onze opdrachtgever (uw behandelaar).
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u/uw tandarts af te leveren.
 • Voor de verlening van garantie en productgeschiedenis.
  • Alleen de mensen die betrokken zijn bij uw garantievraag of productgeschiedenis hebben toegang tot uw gegevens en ook alleen voor zover zij dit nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • Voor de kwaliteit en de zorgverlening.
  • Om de hoge kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben wij bepaalde processen en controlesystemen. Door middel van verschillende processen controleren wij of er op de juiste manier gewerkt wordt. Met de evaluaties van deze verschillende werkprocessen kunnen we onze processen verbeteren en onze medewerkers verder opleiden en trainen. In de rapportages van de evaluaties zijn geen patiëntgegevens terug te vinden. Uiteraard hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.


Onze medewerkers die betrokken zijn bij het verwerken van uw persoonsgegevens

Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en of hebben contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen. Deze geheimhoudingsplicht geld ook voor tijdelijke medewerkers en stagiaires. Medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.


Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij schakelen derde partijen in ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening en of systemen die wij daarbij gebruiken. U kunt denken aan partijen die in onze opdracht een deel van de te vervaardigen werkstukken uitvoeren, zoals o.a. frame laboratoria, frees laboratoria en collega-tandtechnische laboratoria. Maar ook leveranciers van bepaalde software of IT- systemen. Tandtechnisch Laboratorium Noord Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.


Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundig behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voor vloeien uit andere wetgeving. Op uw verzoek kunnen deze eerder vernietigd worden.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen in de lijn met daarvoor geldende normen voor de zorg. U kunt denken aan protocollen met betrekken tot wachtwoord wijzigingen, alarmsystemen , IT- beveiligingsmaatregelen. Maar ook het versleuteld versturen van privacygevoelige informatie via zorgmail en het beveiligde Whatsapp alternatief (Siilo). Als u de indruk heeft dat uwe gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op via 0592-373895 of via administratie@tlnn.nl.


Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om uw gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan administratie@tlnn.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0592-373895. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.


Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens


Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 


Privacyverklaring

TLNN.nl